Spółka na Łotwie

Ogólne informacje

20%

Stawka podatkowa

3 tygodnie

Czas założenia spółki

2800 EUR

Kapitał minimalny

‎Łotwa ze stolicą w Rydze jest krajem europejskim położonym na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. To jedna z trzech republik bałtyckich. Graniczy z Litwą na południu i Estonią na północy. Jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Do sugerowanych rodzajów działalności należą: wewnątrzwspólnotowy import / eksport, transport drogowy towarów, zatrudnianie osób, czy prace budowlane.

O czym należy pamiętać

‎Łotwa to obok Estonii i Gruzji jeden z nielicznych krajów świata stosujących odroczenie obowiązku podatkowego w ramach CIT do momentu wypłaty środków ze spółki do majątku wspólników. Ma to taki efekt, że prowadzenie działalności przy założeniu braku wypłat do majątku prywatnego wspólników jest nieopodatkowane.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

  • Sporządzenie umowy i statutu spółki.
  • Ustanowienie organów spółki
  • Otworzenie tymczasowego firmowego konta bankowego, na które należy wpłacić kapitał oraz uzyskanie potwierdzenia wpłaty od banku.
  • Złożenie wniosku o rejestrację wraz z dokumentami do Rejestru Handlowego.
  • Po zarejestrowaniu spółki należy zmienić typ konta z tymczasowego na stałe.

Udziałowcy:

Brak ograniczeń co do maksymalnej liczby udziałowców, jednakże wymagany jest minimum jedne wspólnik do założenia spółki. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Zarząd nad spółką sprawuje menedżer lub rada menedżerów. Tylko zarząd ma prawo reprezentować spółkę na zewnątrz.

Nadzór:

Rada nadzorcza nie jest wymagana, jeżeli jednak zostanie powołana to musi mieć minimum 3 członków i maksimum 20.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na terenie kraju.

Termin:

Czas założenia spółki wynosi około 3 tygodni

Kapitał:

Minimalny kapitał wynosi 2800 Euro z czego połowa musi zostać wpłacona podczas rejestracji spółki a reszta w ciągu roku. Możliwe jest również ustanowienie spółki z kapitałem zminimalizowanym. W tym wypadku kapitał wynosi 1 Euro, liczba udziałowców nie może przekraczać 5, udziałowcy stanowią zarząd i nie mogą być udziałowcami w innej spółce ze zminimalizowanym kapitałem.

Podatki i finanse

Rezydencja podatkowa spółki

Przedsiębiorstwo jest rezydentem jeżeli jest zarejestrowane na terytorium Łotwy. Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych na Łotwie. CIT nie jest opłacany dopóki zyski nie zostaną rozdystrybuowane.

Stawka CIT

20% Amortyzacja może być dokonana metodą degresywną (malejącego salda). Stopa amortyzacji wynosi: dla budynków, konstrukcji i wieloletnich plantacji – 10%; instalacje energetyczne i technologiczne, kolej, flota – 20%; Sprzęt komputerowy i elektroniczny, oprogramowanie – 70%; Samochody osobowe, motocykle, transport powietrzny – 30%; inne aktywa trwałe – 40%. Starty mogą być odliczane przez maksymalnie 5 lat i mogą redukować tylko 50% rozdystrybuowanych zysków. Zyski kapitałowe ze sprzedaży udziałów nie podlegają opodatkowaniu.

Przeciwdziałanie Unikaniu opodatkowania

Łotewskie zasady dotyczące cen transferowych w znacznej mierze powielają wytyczne, wydane przez OECD. Dokumentacja jest obowiązkowa w przypadku gdy roczny obrót przekracza 1,43 miliona Euro a wartość transakcji między stronami 14300 Euro. Obowiązuje zasada pełnej konkurencji. Zgodnie z zasadami niedostatecznej kapitalizacji wypłaty odsetek będą uwzględnione w opodatkowaniu jeżeli stosunek zadłużenia do kapitału własnego jest większy niż 4:1 oraz wartość odsetek przekracza milion Euro i 30% przychodu.

Rachunkowość

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Może zostać przyjęty inny model roku, jednakże zawsze musi on mieć 12 miesięcy. Składanie deklaracji podatkowych i opłacanie podatku odbywa się co miesiąc (w niektórych przypadkach co kwartał) do 20-ego dnia następnego miesiąca. Termin przedawnienia wynosi 3 lata.

Podatki u źródła

Dywidendy, Odsetki, Tantiemy – podatek w wysokości 20% płacą tylko rezydenci rajów podatkowych.

VAT

Standardowa stawka wynosi 21% (obniżone mają kolejno 12%, 5%, 0%). Obowiązek rejestracji spoczywa na przedsiębiorcach, których roczny obrót przekracza 40000 Euro. Nierezydenci dostarczający podlegające opodatkowaniu produkty i usługi również mają obowiązek rejestracji. Składanie deklaracji i opłacanie podatku odbywa się co miesiąc do 20-ego dnia następnego miesiąca. W przypadku przedsiębiorstw z niższym obrotem możliwe jest składanie deklaracji co kwartał.

Inne podatki

  • Podatek od nieruchomości – 1,5% wartości katastralnej nieruchomości.
  • Opłata skarbowa jest nałożona na zakup nieruchomości. Stawka wynosi 2% ceny sprzedaży lub wartości nieruchomości (maksymalnie 42686 Euro).
  • Cło jest nakładane na produkty pochodzące z poza UE. Akcyza nakładana jest na olej i jego pochodne, alkohol i napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, kawę, gaz.

 

Lokalne prawo pracy

Łotewskie prawo pracy umożliwia tworzenie związków zawodowych oraz zawierania układów zbiorowych. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy mogą tworzyć związki i układy, które obok kodeksu pracy będą regulowały kwestie zatrudnienia. Umowa o pracę może być zawarta na czas określony (maksymalnie 2 lata) bądź nieokreślony, zawiera ona warunki zatrudnienia oraz reguluje kwestie z nim związane, musi być sporządzona na piśmie. Po zawarciu kontraktu pracodawca musi go zarejestrować.

Czas pracy:

Normalny czas pracy nie powinien przekraczać 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie) a dla pracowników działających w podwyższonym ryzyku 35 godzin. Jeżeli wyrazi pisemną zgodę, zatrudniony może pracować w nadgodzinach. Ich liczba nie może przekroczyć średnio 8 godzin w ciągu 7 dni licząc w 4-miesięcznym okresie. Pracownicy mają prawo do 4 tygodni płatnego urlopu.

Płace:

Minimalne wynagrodzenie wynosi 430 Euro miesięcznie. Za nadgodziny pracownik otrzymuje premię w wysokości 100% jego podstawowej stawki bądź dodatkowy czas wolny.

Ubezpieczenia społeczne:

Składki na ubezpieczenie społeczne są określane przez prawo i obecnie wynoszą: dla pracodawców 24,09% wynagrodzenia miesięcznego brutto a dla pracowników 11%.

Rozwiązanie stosunku pracy:

Umowa o pracę zostaje rozwiązana z momentem końca jej obowiązywania, za porozumieniem stron bądź przez pracodawcę lub pracownika. Kodeks pracy wyszczególnia powody na podstawie których firma może zwolnić pracownika. Przed rozwiązaniem stosunku wymagane jest wręczenie wypowiedzenia. Długość okresu wymówienia jest zależna od powodu zwolnienia i wynosi 10 dni bądź miesiąc, chyba że układ zbiorowy gwarantuje inne terminy. Kontrakt może być również rozwiązany ze skutkiem natychmiastowym. Wysokość odprawy, o ile zostanie przyznana, zależy od długości zatrudnienia.

Pozostałe informacje

Łotwę polecamy klientom jest na równi z Estonią – te dwa nadbałtyckie kraju oferują inwestorom możliwość prowadzenia działalności bez podatków dopóki spółka nie wypłaca zysków wspólnikom. Czy jest to wzór do naśladowania?