Spółka na Litwie

Ogólne informacje

15%

Stawka podatkowa

2 tygodnie

Czas założenia spółki

2500 Euro

Kapitał minimalny

Litwa to największe państwo bałtyckie oraz członek Unii Europejskiej, a dzięki strategicznemu położeniu jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów. Litwa zrobiła ogromne postępy gospodarcze od czasu uzyskania niepodległość, jest postrzegana jako gospodarcza kopalnia regionu, a stabilna gospodarka, niska inflacja i liberalne otoczenie biznesowe przyciąga zagranicznych przedsiębiorców.

 

W Republice Litewskiej występują następujące formy prawne prowadzenia działalności:

 • spółki akcyjne (lit. akcinė bendrovė – AB, lit. uždaroji akcinė bendrovė – UAB);
 • przedsiębiorstwa państwowe (lit. valstybės įmonė);
 • przedsiębiorstwa samorządowe (lit. savivaldybės įmonė);
 • spółdzielnie (lit. kooperatinė bendrovė – kooperatyvas);
 • spółki rolnicze (lit. žemės ūkio bendrovė);
 • spółki jawne (lit. tikroji ūkinė bendrija – TŪB);
 • spółki komandytowe (lit. komanditinė ūkio bendrija – KŪB);
 • spółki cywilne;
 • europejskie grupy interesów gospodarczych (lit. Europos ekonominių interesų grupė);
 • przedsiębiorstwa indywidualne (lit. individuali įmonė – IĮ).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UAB)

Na  Liwie istnieją dwa rodzaje spółek z o.o. – jedna to spółka publiczna (AB) a druga prywatna (UAB), która jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UAB) jest najczęściej wybierana dla małych i średnich przedsiębiorstw, zazwyczaj przez te spółki zagraniczne, które chcą tutaj przenieść swoją działalność. Minimalny kapitał zakładowy dla spółki prywatnej wynosi 10 tys. litów (ok. 2,9 tys. euro), z czego 2,45 tys. litów trzeba wpłacić w gotówce, pozostałą kwotę można zaś wnieść w formie aportu rzeczowego. Podstawowymi aktami prawnymi, które regulują działalności spółki typu UAB jest Kodeks Cywilny Republiki Litewskiej (LR CK) oraz Ustawa o akcyjnych spółkach Republiki Litewskiej (LR ABĮ). Podobnie jak w polskiej regulacji dotyczącej spółki z ograniczoną odpowiedzialności wspólnicy spółki nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału. W spółce typu UAB nie ma obowiązku powoływania zarządu, ani rady nadzorczej. Nazwa spółki powinna być zgodna z normami języka litewskiego. Jeżeli jest dwóch założycieli spółki sporządza się umowę, jeżeli jeden to traktat założycielski. Rejestracja w Rejestrze Osób Prawnych stanowiącym odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego jest podstawą rozpoczęcia działalności gospodarczej na Litwie. Do rejestracji konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów: umowa spółki lub akt założycielski, gdy spółkę powołuje jedna osoba (oryginał lub kopia potwierdzone notarialnie), statut spółki, protokół z posiedzenia założycielskiego (wraz z załącznikami) lub pisemną decyzję jedynego założyciela (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),oświadczenie jednego z litewskich banków potwierdzające wpłatę kapitału początkowego spółki, adres siedziby spółki na Litwie, paszporty (kopie) udziałowców spółki na Litwie.

Publiczna spółka kapitałowa (AB)

Spółka typu AB jest drugim rodzajem spółki z o.o. Jest podobna do zagranicznych spółek typu LLC (Limited Liability Company) lub JSC (Joint Stock Company). Jest to popularna forma prawna wśród średnich i dużych przedsiębiorstw. Minimalny kapitał zakładowy spółki typu otwartego wynosi 150 tys. litów (ok.43,5 euro). Każdy akcjonariusz powinien wpłacić nie mniej, niż 1/4 nominalnej wartości obejmowanych przez niego akcji oraz sumy wpłacanej ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów. Wkłady w postaci aportu, którymi przewiduje się pokrycie części akcji/udziałów, powinny zostać wycenione przez niezależnego eksperta od wyceny majątku przed podpisaniem umowy o założeniu spółki. Minimalna liczba członków zarządu lub członków rady nadzorczej to trzy osoby. Odpowiedzialność spółki i jej udziałowców jest ograniczona. Jeżeli spółkę zakłada jeden podmiot, podpisuje się podobnie jak przy spółce UAB akt o założeniu spółki, jeżeli więcej podmiotów wymagane jest sporządzenie umowy spółki. Założyciele spółki mogą przedstawić Rejestrowi Osób Prawnych wniosek (formularz JAR-5), o tymczasowe wciągnięcie nazwy spółki do Rejestru. Umowa o założeniu spółki daje prawo do założenia w banku rachunku oszczędnościowego tworzonej spółki. Procedura rejestracji spółki oraz dokumenty wzmagane do rejestracji są takie jak przy rejestracji spółki typu UAB. Spółka jest uznana za założoną z momentem rejestracji w Rejestrze Osób Prawnych.

Spółka komandytowa (KŪB)

Komanditinė ūkio bendrija jest odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. KŪB powstaje na mocy umowy oraz jest podmiotem gospodarczym, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba komplementariuszy oraz komandytariuszy. Komplementariusze ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, natomiast komandytariusze odpowiadają za nie do wysokości sumy komandytowej zadeklarowanej i wniesionej do spółki. Komplementariusz jest współudziałowcem czynnym i ma prawo do działania w imieniu spółki, natomiast komandytariusz wnosi tylko kapitał o z tego tytułu odnosi odpowiednie korzyści jak np. zysk w postaci dywidendy. Kapitał minimalny nie jest określony, natomiast musi on zostać wskazany w umowie spółki.

Oddział spółki zagranicznej

Zagraniczni inwestorzy mają również możliwość na rozpoczęcie działalności na Litwie za pomocą oddziału swojej spółki. Oddział spółki zagranicznej z siedzibą na Litwie może prowadzić działalność, zawierać kontrakty oraz zaciągać zobowiązania na podstawie pełnomocnictw udzielonych jej przez spółkę – matkę. Za zobowiązania oddziału spółka zagraniczna odpowiada całym swoim majątkiem. Oddział (filia) nie posiada osobowości prawnej. Po zarejestrowaniu oddziału organizowanie działalności spoczywa na kierowniku, który nabywa prawo do reprezentowania oddziału w kontaktach z osobami trzecimi. Istotnym jest, że pełnomocnictwa udzielone kierownikowi  oddziału spółki zagranicznej nie mogą być sprzeczne z ustawodawstwem litewskim. Procedura założenia oddziału lub filii spółki zagranicznej  na Litwie wygląda tak, że na początku odpowiedni organ osoby prawnej, w oparciu o własne dokumenty założycielskie, powinien podjąć decyzję o założeniu oddziału (filii), a następnie opracować statut tej jednostki i powołać kierownika oddziału. Oddział jest uznawany za założony z momentem rejestracji w Rejestrze Osób Prawnych. Jeżeli  oddział zamierza prowadzić działalność, do prowadzenia której przepisy prawne wymagają uzyskanie odpowiedniej licencji, przed rejestracją oddziału, należy przedstawić licencję, wydaną przez odpowiednią instytucję. Oddziały zagranicznych osób prawnych mają obowiązek rejestrowania się jako płatnik VAT od początku swej działalności gospodarczej.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

Aby skutecznie przeprowadzić proces rejestracji spółki na Litwie należy:

 • Wybrać i zarezerwować nazwę spółki Rejestrze Podmiotów Prawnych
 • Sporządzić dokumenty założycielskie (umowę spółki oraz statut)
 • Wpłacić kapitał na konto bankowe
 • Przedstawić dokumenty notariuszowi i uzyskać wypis aktu notarialnego
 • Złożyć dokumenty i zarejestrować spółkę w Rejestrze Podmiotów Prawnych

Udziałowcy:

Liczba udziałowców jest ograniczona do maksymalnie 249, wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Sprawy spółki litewskiej prowadzi Zarząd. Jego członkami mogą być jedynie os. fizyczne w dowolnej ilości.

Nadzór:

Możliwe jest powołanie rady nadzorczej, jednak nie jest to obowiązkowe. Rada musi liczyć od 3 do 15 członków.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na terenie Litwy.

Termin:

Procedura rejestracji spółki trwa około 2 tygodni.

Kapitał:

Kapitał minimalny wynosi 2500 Euro i jest on wpłacany w całości na konto w momencie rejestracji spółki. Jeżeli kapitał jest większy to można wpłacić tylko jego część (25% o ile nie jest to mniej niż 2500 Euro)

Podatki i finanse

System podatkowy

Litwa ma jeden z najbardziej liberalnych systemów podatkowych w Europie. Zagranicznym inwestorom na Litwie oferuje się szeroki wybór ulg podatkowych. Obejmują one strefy wolnego handlu z podatkiem obniżonym nawet o 80% przez pierwsze pięć lat działalności spółki i 50% przez kolejne pięć lat.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Stawka podstawowa wynosi 15%.  Jest regulowany przez Ustawę o Podatku Dochodowym od Ludności (Gyventoju pajamu mokesčio istatymas). Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają rezydenci litewscy od całości osiągniętego przez nich dochodu, a nierezydenci za dochód uzyskany na terenie Litwy. Jest to podatek liniowy, stawka podstawowa wynosi  15%, dochód z dywidend objęty jest 20% stawką, a z indywidualnej działalności gospodarczej 5%. Można również przeznaczyć 2% podatku dochodowego na cele dobroczynne.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Stawka podstawowa wynosi 15%. Podatek od zysku podmiotów gospodarczych regulowany jest przez Ustawę o podatku od zysku (Pelno mokesčio istatymas) . Małe przedsiębiorstwa o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 500 000 litów litewskich (LTL) stanowiących równowartość 144 810 euro i średnim zatrudnieniu w roku poniżej 10 osób stosują obniżoną 13-proc. stawkę CIT. Ponadto spółki zatrudniające poniżej 10 osób i rocznym dochodzie nieprzekraczającym 1 000 000 LTL (równowartość 289 620 euro) mogą stosować 0-proc. stawkę podatku dla kwoty 25 000 LTL (ok. 7240 euro) i 15 proc. dla pozostałej części dochodu. Stawka 20% obowiązuje w przypadku zysku z dywidendy. Na Litwie istnieje również wiele możliwości korzystania z ulg podatkowych jak np. w przypadku spółki działającej w specjalnej strefie ekonomicznej, w której poziom inwestycji kapitałowych osiągnął co najmniej 1 mln EUR, przez 6 okresów podatkowych od okresu, w którym został osiągnięty w/w poziom inwestycji, nie płaci podatku dochodowego, natomiast w ciągu 10 kolejnych okresów podatkowych wobec spółki jest stosowana stawka podatkowa zmniejszona o 50 %. Ulga może być stosowana tylko w tym przypadku, jeżeli przynajmniej 75 % przychodów spółki w okresie podatkowych pochodzi z realizowanej w strefie działalności produkcji, przetwórstwa, składowania, handlu hurtowego składowanymi w strefie towarami i (lub) świadczonych usług, związanych z wskazanymi w strefie rodzajami działalności. W celu zastosowania ulgi spółka powinna posiadać wniosek audytora potwierdzający osiągnięcie wymaganego poziomu inwestycji kapitałowych.

VAT

Podstawowa stawka wynosi 21%. Podatek od wartości dodanej (litewski skrót PVM) jest uregulowany Ustawą o podatku od wartości dodanej (Pridetines vertes mokesčio istatymas). Stawki obniżone 9% (energia cieplna, książki), 5%(leki) oraz 0% . Zagraniczne podmioty gospodarcze mają obowiązek rejestrowania się jako płatnik podatku VAT wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej na Litwie.

Księgowość

Zgodnie ze standardowymi procedurami w UE, spółki muszą przestawić organom podatkowym coroczny bilans. Wymagany jest również coroczny audyt w przypadku większych spółek. Należy również stosować się do litewskich przepisów z zakresu księgowości i rachunkowości.

 

Stawka podatku: • Podatek dochodowy: 15% Obniżona stawka podatku do 5% dla spółek zatrudniających mniej niż 10 pracowników i których opodatkowany dochód nie przekracza 500000 LTL (145000 €).
• Podatek od zysków kapitałowych: 15%
• Podatek od zysków i należności licencyjne: 10%
• Przychód spółek zagranicznych: 20%
• Podatek od dywidend: 20% (0% Jeżeli spółka dominująca posiada 10% akcji)
• VAT: 21%
Kapitał minimalny 10000 LTL (2895 €, 25% uwalniane podczas zakładania spółki)
Udziałowcy Minimum 1, maksimum 250 partnerów
Zagraniczni udziałowcy Tak
Holding zagraniczny Tak
Wymogi prawne • Nie ma obowiązku mianowania zarządu lub rady nadzorczej
• Roczny audyt wymagany jeżeli dwa z trzech poniższych kryteriów są spełnione: Ogół aktywów powyżej 6 milionów LTL (1,74 milionów €), obrót powyżej 12 milionów LTL
(3,48 miliona €), powyżej 50 pracowników spółki.
Założenie spółki, otwarcie rachunku bankowego, domicylacja, rejestracja VAT Przed rejestracją VAT klient musi wypełnić kwestionariusz dotyczący planowanej działalności, głównych obszarów działalności, prognozowanego obrotu i partnerów biznesowych.
Termin 2 tygodnie od otrzymania wszystkich dokumentów potrzebnych do założenia spółki. 20 dni roboczych na rejestrację VAT
Siedziba Adres rejestrowy na terenie Litwy
Księgowość Roczne sprawozdanie finansowe

Lokalne prawo pracy

Stosunki między pracodawcą a pracownikiem reguluje kodeks pracy. Jego reforma z 2017 roku wprowadziła nowe rodzaje umów, zmiany w czasie pracy oraz ułatwiła procedury rozwiązywania kontraktów. Umowa o pracę musi zawierać warunki zatrudnienia oraz być sporządzona w pisemnej formie. Zazwyczaj zawierana jest na czas nieokreślony. Jeżeli firma zatrudnia powyżej 20 pracowników musi zostać utworzona rada zakładowa. W przypadku mniejszych zakładów, zatrudnieni mogą wyznaczyć osobę reprezentującą ich interesy.

Czas pracy:

Czas pracy nie powinien przekraczać 48 godzin tygodniowo (w niektórych przypadkach 60) oraz 12 godzin dziennie. Nadgodzin nie może być więcej niż 12 tygodniowo a 180 rocznie, chyba że układ zbiorowy pozwala na więcej. Standardowo tydzień pracy ma 5 dni, ale może zostać wydłużony do 6. Pracownik ma prawo do 20 dni płatnego urlopu rocznie (24 w przypadku 6-dniowego tygodnia). Dodatkowe dni wolne są możliwe dla niektórych grup.

Płace:

Minimalne wynagrodzenie wynosi 400 Euro brutto miesięcznie, może ono być wypłacane tylko za pracę niewymagającą specjalnych kwalifikacji.

Ubezpieczenia społeczne:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę muszą być objęci przez system ubezpieczeń społecznych. Składki wynoszą 31% wysokości wynagrodzenia brutto dla pracodawców a dla pracowników 9% (składki dla pracodawców są zależne między innymi od liczby wypadków w miejscu pracy). Pracodawcy opłacają również fundusz gwarancyjny, który ma chronić pracowników w przypadku gdy firma stanie się niewypłacalna.

Rozwiązanie stosunku pracy:

Pracodawca może zwolnić pracownika jeżeli pełniona przez niego funkcja staje się zbędna;  nie osiąga wcześniej wyznaczonych i uzgodnionych wyników; nie zgadza się na zmianę warunków zatrudnienia; pracodawca zaprzestaje działalności; pracodawca zmienia lokalizację a podwładny nie wyraża zgody na kontynuowanie zatrudnienia. Jest to wymówienie bez winy pracownika i okres wypowiedzenia wynosi miesiąc (2 tygodnie jeżeli, zatrudnienie trwało krócej niż rok), w niektórych wypadkach może być wydłużony. Osobie zwolnionej przysługuje odprawa w wysokości 2-miesięcznej pensji.

Pozostałe informacje

Litwa stała się ostatnio popularnym kierunkiem dla polskich inwestorów. Z czego wynika jej popularność? Są to przede wszystkim łagodny system podatkowy oraz niska stawka podatkowa. Nade wszystko jednak nasi klienci otwierają spółki litewskie aby podejmować działalność w zakresie handlu między Europą a Rosją.