Spółka offshore w Kanadzie

Ogólne informacje

0%

Stawka podatkowa

7 dni

Czas założenia spółki

Brak

Kapitał minimalny

Kanada jest drugim co do wielkości państwem świata i posiada 36 milionów mieszkańców. Rozwój ekonomiczny i technologiczny stymulowały powiązania handlowe ze Stanami Zjednoczonymi, które przyjmowały prawie 80% eksportu z Kanady. Kraj ten, mający bogate zasoby naturalne był w stanie rozwijać się na równi ze Stanami Zjednoczonymi i w stosunkowo krótkim czasie zbudował nowoczesną gospodarkę, opartą na usługach z silnym sektorem przemysłowym.

 

Kanada może być przedstawiana jako nowa jurysdykcja offshore, jednak tylko niektóre prowincje mają status podobny do takich, gdzie obciążenia podatkowe są stosunkowo niskie (tylko 5%), jeżeli działalność prowadzona jest poza Kanadą. Kanada to jedno z państw oferujących najlepszy wizerunek dla spółki. Kanada zezwala na używanie dyrektora nominowanego, dzięki czemu nie figuruje się w rejestrze publicznym.

O czym warto pamiętać

Kanadyjski reżym prawny dot. rejestracji spółek jest równie prosty i przejrzysty co system amerykański. Rejestracja spółki może być przeprowadzona w ciągu kilku godzin, otwarcie rachunku bankowego wymaga jednak stawiennictwa na terenie Kanady. Większość inwestorów wybiera spółki typu partnership, które nie są opodatkowane w Kanadzie o ile nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Kanady.

Rodzaje spółek

Kanadyjski rząd federalny oraz rządy prowincji regulują formalno-prawne ramy działalności podmiotów prawnych. Spółka jest zawierana w formie umowy między dwoma lub więcej osobami, na podstawie której partnerzy podejmują wspólną działalność gospodarczą poprzez połączenie swoich środków. Umowa spółki powinna zostać zawarta w formie pisemnej, w tym celu najlepiej skorzystać z pomocy prawnika. W spółce partnerzy dzielą się zyskiem zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie. Spółki działają w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w poszczególnych prowincjach, a nominacja obejmująca powołanie spółki obowiązuje i nabiera mocy prawnej po zarejestrowaniu w odpowiednim urzędzie prowincji lub terytorium. Rejestracja spółki polega na złożeniu oświadczenia woli przez wypełnienie deklaracji podpisanej przez wszystkich wspólników. W dokumencie tym należy określić zakres działalności, prowincję lub terytorium działania, oraz okres na jaki zostaje powołana. Spółka może określać własny rok budżetowy. Zmiana terminu roku budżetowego wymaga zgody Canada Revenue Agency. Zyski spółki są traktowane jako dochody właścicieli spółki i podlegają opodatkowaniu w oparciu o indywidualne stawki podatkowe. Zaletą tej formy działalności jest większy liczebnie zarząd, możliwości podejmowania poważniejszych przedsięwzięć gospodarczych, łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł kapitału.

  • W spółce ograniczonej (ang. Limited Partnership) jeden lub więcej partnerów przyjmuje odpowiedzialność za zadłużenie spółki. Pozostali wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego kapitału.
  • Spółka „Limited Partnership” (LP) może zostać założona w prowincji Ontario – wówczas nie będzie zobowiązana do składania sprawozdania finansowego w Kanadzie oraz płacenia podatków.
  • Kanadyjska spółka komandytowa (LP) może zostać założona przez jedną osobę, która będzie zarówno komplementariuszem (General Partner), jak i komandytariuszem (Limited Partner). Spółka o takiej strukturze może być powołana przez firmy prowadzące handel internetowy, zajmujące się ochroną praw do własności intelektualnej, czy też zarządzające nieruchomościami.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

  • Wybór i rezerwacja nazwy spółki;
  • Przygotowanie kompletu dokumentów KYC (know your client) tj. paszportu, rachunku za media oraz opinii bankowej;
  • Sporządzenie aktu założycielskiego oraz statutu spółki.
  • Powołanie pierwszej rady dyrektorów.
  • Sporządzenie i złożenie wniosku rejestracyjnego wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Udziałowcy:

Brak ograniczeń odnośnie liczby udziałowców, jednakże wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Oprócz udziałowców zarząd nad spółką sprawuje rada dyrektorów. Dyrektorzy mogą lecz nie muszą być udziałowcami. Przynajmniej ¼ członków zarządu musi być rezydentami Kanady, chyba że spółka ma ich mniej niż 4, wtedy rezydentem musi być jeden. Zasady odnośnie dyrektorów rezydentów mogą się różnić w zależności od prowincji.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na terytorium Kanady, który będzie widniał na dokumentach firmowych oraz danych pocztowych spółki. Istnieje możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura wraz z dedykowanym numerem telefonu.

Termin:

Standardowy czas założenia spółki wynosi około tygodnia.

Kapitał:

Brak wymaganego kapitału minimalnego.

Podatki i finanse

Podatek dochodowy od osób prawnych może zostać zredukowany do 5%, a w niektórych prowincjach nawet do 0%. Aby skorzystać z takich ulg podatkowych, wymagane jest, aby udziałowcem był nierezydent, a działalność spółki była prowadzona poza obszarem Kanady.

Księgowość

Klient zobowiązany jest do prowadzenia księgowości, ale nie ma obowiązku zgłaszania jej lokalnym władzom. Podatek VAT ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych lokalnie i w zależności od lokalizacji wynosi od 5 do 15%.

Pozostałe informacje

Nasi klienci wykorzystują spółki kanadyjskie do podboju rynków Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej. Spółki te cieszą się dużą popularnością wśród branży IT, E-Commerce i kryptowalut. Jeżeli rozważacie Państwo uruchomienie start-upu z wykorzystaniem finansowania poprzez ICO – Kanada może być ciekawym wyborem.