Spółka offshore w Kanadzie

ZAKŁADANIE SPÓŁKI TYPU OFFSHORE W KANADZIE

Kanada jest drugim co do wielkości państwem świata i posiada 36 milionów mieszkańców. Rozwój ekonomiczny i technologiczny stymulowały powiązania handlowe ze Stanami Zjednoczonymi, które przyjmowały prawie 80% eksportu z Kanady. Kraj ten, mający bogate zasoby naturalne był w stanie rozwijać się na równi ze Stanami Zjednoczonymi i w stosunkowo krótkim czasie zbudował nowoczesną gospodarkę, opartą na usługach z silnym sektorem przemysłowym.

Kanada może być przedstawiana jako nowa jurysdykcja offshore, jednak tylko niektóre prowincje mają status podobny do takich, gdzie obciążenia podatkowe są stosunkowo niskie (tylko 5%), jeżeli działalność prowadzona jest poza Kanadą.

Kanada to jedno z państw oferujących najlepszy wizerunek dla spółki.

Kanada zezwala na używanie dyrektora nominowanego, dzięki czemu nie figuruje się
w rejestrze publicznym.

SYSTEM PODATKOWY

Podatek dochodowy od osób prawnych może zostać zredukowany do 5%, a w niektórych prowincjach nawet do 0%. Aby skorzystać z takich ulg podatkowych, wymagane jest, aby udziałowcem był nierezydent, a działalność spółki była prowadzona poza obszarem Kanady.

KSIĘGOWOŚĆ

Klient zobowiązany jest do prowadzenia księgowości, ale nie ma obowiązku zgłaszania jej lokalnym władzom.

Podatek VAT ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych lokalnie i w zależności od lokalizacji wynosi od 5 do 15%.

RODZAJE SPÓŁEK

Kanadyjski rząd federalny oraz rządy prowincji regulują formalno-prawne ramy działalności podmiotów prawnych.

Spółka jest zawierana w formie umowy między dwoma lub więcej osobami, na podstawie której partnerzy podejmują wspólną działalność gospodarczą poprzez połączenie swoich środków. Umowa spółki powinna zostać zawarta w formie pisemnej, w tym celu najlepiej skorzystać z pomocy prawnika. W spółce partnerzy dzielą się zyskiem zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie. Spółki działają w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w poszczególnych prowincjach, a nominacja obejmująca powołanie spółki obowiązuje i nabiera mocy prawnej po zarejestrowaniu w odpowiednim urzędzie prowincji lub terytorium. Rejestracja spółki polega na złożeniu oświadczenia woli przez wypełnienie deklaracji podpisanej przez wszystkich wspólników. W dokumencie tym należy określić zakres działalności, prowincję lub terytorium działania, oraz okres na jaki zostaje powołana. Spółka może określać własny rok budżetowy. Zmiana terminu roku budżetowego wymaga zgody Canada Revenue Agency. Zyski spółki są traktowane jako dochody właścicieli spółki i podlegają opodatkowaniu w oparciu o indywidualne stawki podatkowe. Zaletą tej formy działalności jest większy liczebnie zarząd, możliwości podejmowania poważniejszych przedsięwzięć gospodarczych, łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł kapitału.

W spółce ograniczonej (ang. Limited Partnership) jeden lub więcej partnerów przyjmuje odpowiedzialność za zadłużenie spółki. Pozostali wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego kapitału.

Spółka „Limited Partnership” (LP) może zostać założona w prowincji Ontario – wówczas nie będzie zobowiązana do składania sprawozdania finansowego w Kanadzie oraz płacenia podatków.

Kanadyjska spółka komandytowa (LP) może zostać założona przez jedną osobę, która będzie zarówno komplementariuszem (General Partner), jak i komandytariuszem (Limited Partner).

Spółka o takiej strukturze może być powołana przez firmy prowadzące handel internetowy, zajmujące się ochroną praw do własności intelektualnej, czy też zarządzające nieruchomościami.

REJESTRACJA PODMIOTU

Firmy mogą być zarejestrowane w Kanadzie na podstawie przepisów federalnych lub prowincjonalnych. Firmy zarejestrowane na mocy federalnej ustawy Canada Business Corporations Act mogą prowadzić działalność na całym terytorium, ale dopiero po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń i licencji wymaganych w poszczególnych prowincjach. Firmy te podlegają również prawu poszczególnych prowincji w zakresie podatków, handlu, obrotu nieruchomościami i ziemią. Rejestracja jest dokonywana w odpowiednich federalnych lub prowincjonalnych urzędach. Rejestracja w oparciu o prawo danej prowincji uprawnia do prowadzenia działalności tylko na jej terenie. Zgody na prowadzenie takiej działalności udziela Urząd Generalnego Inspektora Instytucji Finansowych danej prowincji. Przed rozpoczęciem procesu rejestracji zalecane jest szczegółowe zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze danej prowincji lub terytorium.

SIEDZIBA SPÓŁKI

Spółka musi posiadać siedzibę w Kanadzie. Istnieje możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura wraz z dedykowanym numerem telefonu.

KAPITAŁ MINIMALNY

Brak jest w Kanadzie wymogów co do minimalnego kapitału.

KONTO BANKOWE

Dla Państwa spółki zostanie założone wielowalutowe konto bankowe wraz z internetowym dostępem do rachunku, kartą VISA lub MasterCard ATM (istnieje możliwość uzyskania kilku kart). W celu założenia rachunku bankowego w Kanadzie konieczna jest osobista wizyta w kanadyjskim banku.

ZARZĄD

Zarząd spółki może być dowolnego pochodzenia, a usługi tzw. dyrektorów nominowanych odpowiedzialnych za kierowanie spółką zapewnią Państwu dodatkową poufność.

UDZIAŁOWCY

Usługi udziałowców nominowanych (tzw. nominee shareholder) to kolejne z rozwiązań gwarantujących zachowanie poufności i anonimowości.

CZAS ZAŁOŻENIA SPÓŁKI

Przy tworzeniu spółki od podstaw należy liczyć się z okresem 5-7 dni (+ czas przesyłki pocztowej).

HOLDINGI

Spółki w Kanadzie mogą służyć jako holdingi i posiadać ruchomości, nieruchomości, udziały, a także akcje w innych spółkach.

PRZEDŁUŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Spółka zarejestrowana w Kanadzie ma obowiązek corocznego przedłużania swojej działalności, co wiąże się np. z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej oraz ponownego powołania organów spółki.

WARUNKI ZAŁOŻENIA SPÓŁKI

Ostatnim warunkiem jest legalność działalności spółki zarówno w Kanadzie jak i w kraju, w którym będzie ona prowadzić działalność. Stworzenie spółki zagranicznej nie powinno i nie może być wykorzystywane do legitymizacji nielegalnej działalności.

Władze kanadyjskie nie zezwalają na działalność finansową, bankowość, zakłady,
gry hazardowe online i ubezpieczenia bez posiadania pozwolenia.